You are here

Activities calendar

04 May 2016

HTML guide 3: Tags define display

Hướng dẫn HTML cơ bản

Bài 3: Nhóm thẻ định dạng hiển thị

3.1 Các thẻ định dạng đề mục

HTML hỗ trợ 6 mức đề mục: từ H1 tới H6. Chú ý rằng đề mục chỉ là các chỉ dẫn định dạng về mặt logic, tức là mỗi trình duyệt sẽ thể hiện đề mục dưới một khuôn dạng thích hợp. Có thể ở trình duyệt này là font chữ 16 point nhưng sang trình duyệt khác là font chữ 20 point. Đề mục cấp 1 là cao nhất và giảm dần đến cấp 6.

HTML guide 2: Tags define blocks

Hướng dẫn HTML căn bản

Bài 2: Nhóm thẻ định dạng khối

2.1 Thẻ P

Thẻ <P> được sử dụng để định dạng một đoạn văn bản

<P align="left/right/center/justify">Nội dung đoạn văn bản</P>

Các giá trị cho tham số ALIGN:

HTML guide 1: Tags define structure

Hướng dẫn HTML căn bản

Bài 1: Nhóm thẻ định cấu trúc tài liệu

Đây là những cặp thẻ bắt buộc luôn phải có trong tài liệu HTML, định nghĩa cấu trúc cơ bản của 1 tài liệu HTML

1.1 HTML

Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, thẻ mở nằm ở đầu tiên và thẻ đóng ở cuối cùng tài liệu. Cú pháp: