You are here

Activities calendar

06 May 2016

Several free Code editors

Trình soạn mã (code editor) chuyên nghiệp là một công cụ hữu ích không thể thiếu trong việc xây dựng và vận hành oép-sai, vậy ở bài này mình sẽ giới thiệu một vài trình soạn mã miễn phí, dung lượng nhỏ gọn. Hiện nay, có 2 loại phần mềm mà giới lập trình sử dụng trong việc viết mã:

HTML guide 5: Form and action control components

Hướng dẫn HTML căn bản

Bài 5: Form và các thành phần điều khiển

Form có thể có các đối tượng điểu khiển như: Khung soạn văn bản, Danh sách lựa chọn, Nút bấm, Nút chọn, ô kiểm tra (check box),...

<FORM  
  ACTION= ulr  
  METHOD= GET | POST  
  NAME= name  
  TARGET= frame_name | _blank | _self > 
  <!-- Các phần tử điều khiển của form được đặt ở đây -->  
  <INPUT ...>  
  <INPUT ...>  
</FORM>

Trong đó:

HTML guide 4: Other tags

Hướng dẫn HTML căn bản

Bài 4: Một số thẻ HTML khác

4.1 Thẻ liên kết siêu văn bản

Văn bản siêu liên kết (siêu văn bản) là một từ, một cụm từ hay một câu trên trang Web được dùng để liên kết tới một trang Web khác.
Để tạo ra một siêu văn bản chúng ta sử dụng thẻ <A>

<A HREF= url NAME= name TITLE= title TARGET= _blank/_self DOWNLOAD> 
siêu văn bản  
</A>

ý nghĩa các tham số: