You are here

HTML guide 1: Tags define structure

Hướng dẫn HTML căn bản

Bài 1: Nhóm thẻ định cấu trúc tài liệu

Đây là những cặp thẻ bắt buộc luôn phải có trong tài liệu HTML, định nghĩa cấu trúc cơ bản của 1 tài liệu HTML

1.1 HTML

Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, thẻ mở nằm ở đầu tiên và thẻ đóng ở cuối cùng tài liệu. Cú pháp:

<HTML>
... Toàn bộ nội của tài liệu được đặt ở đây
</HTML>

Trình duyệt sẽ xem các tài liệu không sử dụng thẻ <HTML> như những tệp tin văn bản bình thường.

1.2 HEAD

Thẻ <HEAD> được dùng để xác định phần mở đầu cho tài liệu. Cú pháp:

<HEAD>
... Phần mở đầu (HEADER) của tài liệu được đặt ở đây
</HEAD>

1.3 TITLE

Cặp thẻ này chỉ có thể sử dụng trong phần mở đầu của tài liệu, tức là nó phải nằm trong thẻ phạm vi giới hạn bởi cặp thẻ <HEAD>

<TITLE>Tiêu đề của tài liệu</TITLE>

1.4 BODY

Thẻ này sử dụng để xác định phần nội dung chính của tài liệu - phần thân (body)

<BODY>
.... phần nội dung của tài liệu đặt ở đây
</BODY>

Trong phần thân có thể chứa các thông tin định dạng nhất định, ví dụ: màu nền, màu văn bản siêu liên kết, đặt lề cho trang tài liệu... Những thông tin này ở phần tham số thuộc tính của thẻ, cú pháp tham số như sau:

Thuộc tính Giá trị Mô tả
BGCOLOR= “color” Đặt mầu nền cho trang khi hiển thị
BACKGROUND= “url” Đặt một hình ảnh nào đó làm ảnh nền (background) cho trang. Giá trị của tham số này là URL của file ảnh. Nếu kích thước ảnh nhỏ hơn cửa sổ trình duyệt thì toàn bộ màn hình cửa sổ trình duyệt sẽ được lát kín bằng nhiều ảnh
ALINK=,VLINK=,LINK= “color” Xác định màu sắc cho các siêu liên kết trong văn bản. Alink (active link) là liên kết đang kích hoạt - tức là khi đã kích chuột lên; Vlink (visited link) chỉ liên kết đã từng được kích hoạt
TEXT= “color” Xác định màu chữ của văn bản, kể cả các đề mục
TOPMARGIN= “pixels” Xác định giá trị lề trên (khoảng cách mép trên), đơn vị là số điểm (pixel)
RIGHTMARGIN= “pixels” Xác định giá trị lề phải (khoảng cách mép phải)
LEFTMARGIN= “pixels” Xác định giá trị lề trái (khoảng cách mép trái)

Giá trị “color” được viết bằng tên màu sắc tiếng Anh, hoặc giá trị thập lục phân của hệ màu RGB.
Ví dụ: bgcolor= “red” là nền màu đỏ hoặc text= “#0000FF” là chữ màu xanh Blue

Hãy làm ví dụ:

<html>
<head>
<title>Tiêu đề do bạn đặt ra</title>
</head>
<body bgcolor="orange" topmargin="50"
background="yoursite.com/image/bubbles.gif" text="black"
link="#0000ff" vlink="#0066ff" alink="#000000">
.... phần nội dung của tài liệu đặt ở đây
</body>
</html>