You are here

Basic HTML guide

Starting by basic HTML

Như ở trang chủ tôi đã nói, để tạo một oép-sai không có gì khó khăn, cũng như không đòi hỏi các bạn biết về lập trình hay kỹ năng nào... Tuy nhiên trong quá trình vận hành, quản trị oép-sai (tùy chỉnh giao diện, đăng tin bài, cài đặt thêm modul...) bạn có thể sẽ gặp một số trường hợp trục trặc hoặc kết quả không được như mong muốn. Để việc sử dụng oép-sai suôn sẻ và tránh những lỗi không đáng có, bạn nên biết sơ qua về HTML cơ bản.

HTML guide 5: Form and action control components

Hướng dẫn HTML căn bản

Bài 5: Form và các thành phần điều khiển

Form có thể có các đối tượng điểu khiển như: Khung soạn văn bản, Danh sách lựa chọn, Nút bấm, Nút chọn, ô kiểm tra (check box),...

<FORM  
  ACTION= ulr  
  METHOD= GET | POST  
  NAME= name  
  TARGET= frame_name | _blank | _self > 
  <!-- Các phần tử điều khiển của form được đặt ở đây -->  
  <INPUT ...>  
  <INPUT ...>  
</FORM>

Trong đó:

HTML guide 4: Other tags

Hướng dẫn HTML căn bản

Bài 4: Một số thẻ HTML khác

4.1 Thẻ liên kết siêu văn bản

Văn bản siêu liên kết (siêu văn bản) là một từ, một cụm từ hay một câu trên trang Web được dùng để liên kết tới một trang Web khác.
Để tạo ra một siêu văn bản chúng ta sử dụng thẻ <A>

<A HREF= url NAME= name TITLE= title TARGET= _blank/_self DOWNLOAD> 
siêu văn bản  
</A>

ý nghĩa các tham số:

HTML guide 3: Tags define display

Hướng dẫn HTML cơ bản

Bài 3: Nhóm thẻ định dạng hiển thị

3.1 Các thẻ định dạng đề mục

HTML hỗ trợ 6 mức đề mục: từ H1 tới H6. Chú ý rằng đề mục chỉ là các chỉ dẫn định dạng về mặt logic, tức là mỗi trình duyệt sẽ thể hiện đề mục dưới một khuôn dạng thích hợp. Có thể ở trình duyệt này là font chữ 16 point nhưng sang trình duyệt khác là font chữ 20 point. Đề mục cấp 1 là cao nhất và giảm dần đến cấp 6.

HTML guide 2: Tags define blocks

Hướng dẫn HTML căn bản

Bài 2: Nhóm thẻ định dạng khối

2.1 Thẻ P

Thẻ <P> được sử dụng để định dạng một đoạn văn bản

<P align="left/right/center/justify">Nội dung đoạn văn bản</P>

Các giá trị cho tham số ALIGN:

HTML guide 1: Tags define structure

Hướng dẫn HTML căn bản

Bài 1: Nhóm thẻ định cấu trúc tài liệu

Đây là những cặp thẻ bắt buộc luôn phải có trong tài liệu HTML, định nghĩa cấu trúc cơ bản của 1 tài liệu HTML

1.1 HTML

Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, thẻ mở nằm ở đầu tiên và thẻ đóng ở cuối cùng tài liệu. Cú pháp:

Subscribe to RSS - Basic HTML guide